نظرات مشترکین
شهرستان:
شغل:
تحصیلات:
جنسیت:
سن:
نوع اشتراک:
نحوه رفتار و پاسخگویی کارکنان اداره خدمات مشترکین گاز از نظر شما چگونه است؟
تا چه حد با خطرات گاز و راههای جلوگیری از آن آشنائی دارید؟
نحوه رفتار مامورین قرائت کنتور(کنتور نویس) و توزیع قبض را چگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه رفتار،پاسخگویی وسرعت عمل پرسنل اتفاقات گاز(194)برای رفع مشکل احتمالی بوجودآمده چگونه است؟
میزان آشنایی شما با قوانین،مقررات و تعرفه های گاز چگونه است؟
میزان راهنمائی پرسنل شرکت گاز و آگاهی دادن به مشترکین در مواقع بروز نقص چگونه است؟
میزان رضایت شما از تسریع در وصل گاز چگونه است؟بروزرسانی کد امنیتی