فرم اعلام پیشنهاد
« پیشنهاد عبارت است از هرگونه ایده و راه کاری که بمنظور حل مشکلات یا بهبود فعالیت ها و فرآیندهای سازمان و در قالب فرم پیشنهاد ارایه شود »
بخش 1
موضوع پیشنهاد
شرح وضعیت موجود (مشکلات و عیب و نقص های فعلی) :
روش پیشنهادی (راه حل پیشگیرانه و رفع عیوب و نواقص و بهبود) :
مزایای روش پیشنهادی ( مقایسۀ روش جاری و روش پیشنهادی و بیان مزایای آن ) :
بخش 2
منافع حاصلۀ پیشنهاد از جهت : کمی ( مالی ) ، و کیفی ( افزایش اثربخشی و کارایی )
هزینه های اجرایی پیشنهاد ( ارقام به ریال )
ثمره / درآمد اقتصادی پیشنهاد ( ارقام به ریال )
صرفه جویی / سود ( درآمد منهای هزینه ) ( ارقام به ریال )
منافع حاصلۀ پیشنهاد از جهت :
مشخصات پیشنهادهنده:
نام و نام خانوادگی :
شماره پرسنلی (ویژه کارکنان شرکت گاز استان) :
تاریخ تولد :
شماره شناسنامه :
کد ملی :
تحصیلات :
تاریخ استخدام :
واحد سازمانی :
محل کار :
نام و شماره شبای بانکی :
شماره تلفن همراه :
پست الکترونیک (Email) :
 
توضیحات مهم
نظام مشارکت ، فراهم آورندۀ فضا و امکاناتی در سازمان توسط مدیریت است.
که در آن تمامی کارکنان ، مشترکین ، مراجعین ، پیمانکاران ، و .... نظرات و ایده ها و پیشنهادات خود را در زمینۀ حل مشکلات و نارسایی ها و ایجاد بهبود مستمر در فعالیت های سازمان به مدیریت ارایه می نمایند.
همکاران محترم توجه فرمایند که موارد ذیل در قالب پیشنهاد ، قابل ارایه و بررسی نمی باشند :
-طرح وظایف جاری در قالب پیشنهاد ( وظایف فرد ، مجموعه فعالیت هایی است که توسط مقام مافوق وی تعریف و پیگیری می شود ).
- انتقاد صرف از روش و استاندارد انجام کاری بدون ارائه راه حل.
- انتقاد از مجریان استانداردها ( اشخاص یا واحدهای خاص ) و نه استانداردها و روش انجام کار.
- تذکر و یادآوری برای انجام کار که روال خاصی برای آن در سازمان یا واحد وجود دارد.
- طرح درخواست های اداری و ملزومات.
- درخواست سخت افزاری و همچنین درخواست نصب نرم افزاری که صرفاً برای پیشنهاد دهنده ، کاربرد دارد.
رعایت اختصار ، دقت و صراحت در انعکاس اطلاعات مندرج در فرم نشانۀ مهارت پیشنهاد دهنده بوده و ارایه پیشنهادات بصورت گروهی حائز اهمیت و قابل توجه می باشد.بروزرسانی کد امنیتی