نظرسنجی دفاتر پیشخوان
فرم نظرسنجی دفاتر پیشخوان
نام دفتر پیشخوان:
آدرس دفتر پیشخوان:
1.  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار :
2.  نحوه اطالع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت:
3.  .انجام کار بر اساس ظوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی:
4.  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات وپیشنهادهای شما:
5.  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها:
6.  دقت کارمند در انجام کارها به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد:
7.  دریافت یکباره مدارک و اطالعات به صورت الکترونیکی:
8.  احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی برای دریافت خدمت:
9.  احساس رضایت از خدمت دریافت شده: